Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

somnifer
Przestać gdybać, przestać żyć w strachu, nauczyć się, że życie najczęściej bywa niepewne.

June 14 2015

somnifer
Nie pozwól, by ktoś taki mi Cię odebrał

June 03 2015

somnifer
Naprawdę niszczy tylko ten, kto się poddaje!
Reposted byxjoancatherine xjoancatherine
somnifer
Powiedziałeś, że razem damy sobie radę nawet z tym całym bagnem.
A wypierasz się mnie po wdepnięciu w kałużę.

Nie rozumiem.
somnifer
Nigdy nie byłeś mój, więc nie mogę Cię stracić.

Ale Ty możesz stracić mnie.

May 25 2015

1574 1b58
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatwice twice

May 20 2015

somnifer
Jeszcze nigdy nie było tak źle.
Nie wiem, co robić.
Nic nie mogę zrobić.
somnifer
7501 4591
Reposted fromrenirene renirene
somnifer
To put it simply - you have disoriented me.
Falling in love with you was like being thrown into an ocean at night.
It kisses my skin and it engulfs me, and I’m so light it feels like I’m flying, but I’m left with nothing that I need.
I don’t know which way will give me the air I need and which way will send me down further into the abyss.
Everything is chaotic
Everything is soothing.
— jenn satsune
Reposted fromrenirene renirene
somnifer
Honesty is a very expensive gift, Don’t expect it from cheap people.
— Warren Buffett
Reposted fromrenirene renirene viaxjoancatherine xjoancatherine
somnifer
6455 3e7e
Reposted fromrenirene renirene viaxjoancatherine xjoancatherine
somnifer
2313 5082
Reposted fromrenirene renirene viaxjoancatherine xjoancatherine
somnifer
1429 22f2
Reposted fromrenirene renirene viaxjoancatherine xjoancatherine
somnifer
1390 621e
Reposted fromrenirene renirene viaxjoancatherine xjoancatherine
somnifer
4158 e44f
Reposted fromrenirene renirene viaxjoancatherine xjoancatherine
somnifer
7423 d748
Reposted fromrenirene renirene viaxjoancatherine xjoancatherine
somnifer
We waste so many days waiting for weekend. So many nights wanting morning. Our lust for future comfort is the biggest thief of life.
— Joshua Glenn Clark
Reposted fromrenirene renirene viaxjoancatherine xjoancatherine

May 19 2015

somnifer
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna.
— 03:06/05/15
Reposted fromzlesypiam zlesypiam viaxjoancatherine xjoancatherine
2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viamalfynka malfynka

May 18 2015

somnifer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl